ویتنام

هوشی‌مین شهر

۸ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۰، سالن نمایشگاه هوشی‌مین شهر

۱۵ پروژه بین المللی مهندسین مشاور فون گِرکان، مارگ و شرکا در سالن ۲۷۰ متر‌مربعی نمایشگاه که در مرکز هوشی‌مین شهر قرار دارد به نمایش گذاشته شدند. سرکنسولگری آلمان در هوشی‌مین شهر حامی این نمایشگاه بود.

هانوی

۱۸ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، سالن نمایشگاه ترانگ تین

۱۶ پروژه بین المللی مهندسین مشاور فون گِرکان، مارگ و شرکا در سالن ۳۰۰ متر مربعی نمایشگاه ترانگ تین که در مرکز شهر هانوی قرار دارد به نمایش گذاشته شد.