ماینهارد فون گِرکان، فولکوین مارگ، حمید میرمیران (بیناد معماری میرمیران)

© Jochen Stüber