شرکت‌کنندگان کارگاه معماری "باغ شهر تهران"، aac هامبورگ ۱۳۹۶

© Jochen Stüber