ساختمان ملل در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

© Fariborz Rahimi Nedjat